dinsdag, september 23, 2014

Nieuw huurbeleid

Minister Dekker van VROM streeft naar een nieuw huurbeleid per 1 juli 2005. Er zijn hiervoor overeenkomsten gesloten met vertegenwoordigers van huurders en verhuurders.
De minister heeft verschillende problemen op de woningmarkt geconstateerd. Zo kunnen starters, studenten, ouderen en andere kwetsbare groepen moeilijk aan een woning komen.

De problemen zouden veroorzaakt zijn door de beperkte woningproductie. Dit is nog versterkt door het slechte investeringsklimaat in de huursector. Men wenst voor de zoveelste keer de nieuwbouwproductie te verhogen en tevens de herstructurering van oude wijken te versnellen. Daarnaast moet er gekeken worden naar het huidige huurbeleid en de wijze waarop dit beleid gemoderniseerd kan worden.

Een verruiming van het huidige beleid kan de investering in de huursector op gang brengen. De zorg voor de betaalbare woningen voor huurders met een laag inkomen moet een harde voorwaarde zijn. De woningbouw stagneert door een woud aan regels waardoor de bouwkosten veel te hoog worden.

Daarnaast worden deze weer sterk verhoogd door het grondbeleid van de gemeenten. Dit kan slechts leiden tot te dure huizen, die niet geschikt zijn voor sociale woningverhuur. De groepen als eerder genoemd vallen dus buiten de boot. De minister constateert gelukkig, dat er in de bouw veel mis is en daarom is er hoop op mentaliteitsverandering in de toekomst.
G.P.Beek
http://fabradio.angelfire.com/
http://fabradio.angelfire.com/popclassicsradio.html
http://fabradio.angelfire.com/index.html
http://fabradio.angelfire.com/m.popclassicsradio.html

dinsdag, mei 13, 2008

Blijvend hogere olieprijs

De schrik van elke automobilist. Wat kost benzine of LPG vandaag? Men merkt het regelmatig, maar autorijden kan beperkt worden. Dit geldt niet voor de levering van energie. Het betreft hier echter een eerste levensbehoefte. Het aardgas is echter gekoppeld aan de olieprijs. Dure olie houdt automatisch een prijsverhoging in van het aardgas en de energieleverantie. De Nederlandse Staat verkrijgt door accijnzen en BTW een flink bedrag. De belastingdruk voor de burger wordt dus steeds groter en dit getuigt alleen maar van een graaimentaliteit.

In het jaar 2006 deed de president van de Nederlandse Bank de Heer Wellink de uitspraak, waarbij hoopte , dat de olieprijzen hoog zouden blijven Anno 2008 is deze uitspraak bevestigd. De heer Wellink stoelde zijn mening op het feit, dat dure olie en benzine goed zijn voor de zoektocht naar alternatieve bronnen. Bij een hoge olieprijs is o.a. olie uit Canadees teerzand zeer rendabel en kan men ook denken aan kernenergie. Deze laatste energie is nog steeds aan discussie onderhevig, maar volgens de Heer Wellink toch milieu vriendelijker dan kolen olie en gas. Hij geloofde echter niet in de voor de hand liggende milieu vriendelijke energie, zoals wind en zonnepanelen.

De wereldeconomie is weliswaar te veel afhankelijk van de winning van olie en op zich moet men ook gaan zoeken naar alternatieven. Alleen uitspraken hierover zijn beter besteed aan deskundigen dan aan de president van een nationale bank. Zijn uitspraak over hoge olieprijzen, houdt in dat de energiebehoeften van de Nederlandse huishoudens hem weinig doen.

In Nederland is het aardgas nog steeds gekoppeld aan de olie. De leveranciers van energie hebben reeds aangekondigd de prijzen voor elektriciteit en gas te verhogen. Deze verhogingen houden onder meer in, dat nog meer burgers in de betalingsproblemen komen. De regering doet hier niets aan omdat de schatkist er wel bij vaart. Deze VOC mentaliteit is het ergste wat de burger kan overkomen.
G.P.Beek
http://fabradio.angelfire.com/
http://fabradio.angelfire.com/popclassicsradio.html
http://fabradio.angelfire.com/index.html
http://fabradio.angelfire.com/m.popclassicsradio.html

zondag, april 06, 2008

De vrijlating van de OZB tarieven

Vanaf 1 januari 2008 hebben de gemeenten het recht de onroerende zaakbelasting onbeperkt te verhogen. Een explosieve stijging is het gevolg geweest. Van regeringszijde was men ervan overtuigd, dat de gemeenten aan zelfregulering zouden doen. Deze gedacht was wel erg lichtzinnig. Den Haag verstrekt de gemeenten te weinig geld om het uitgebreide takenpakket goed uit te oefenen. Door de hand op de knip te houden zijn de gemeenten verplicht om de gemeentelijke belastingen drastisch te verhogen.

Ten tijde van het vorige kabinet werd het huurders deel van de OZB afgeschaft. Beter was het geweest de gehele OZB af te schaffen. Maar, neen deze werd voor het eigenaren deel gehandhaafd omdat huurwaardeforfait voor het rijk een forse melkkoe is. In het verlengde hiervan moet men ook de maatregel zien van het vrijgegeven van die zelfde belasting.

Het kabinet is er schuldig aan, dat de gemeenten dit instrument onbeperkt gebruiken en daarnaast ook de andere belastingen fors verhogen. De gemeentelijke belastingen zouden gereorganiseerd worden. De commissie eenhoorn deed hierover aanbevelingen, maar Mevr. Ter Horst ging hieraan voorbij. Zij gaf zeer eigenzinnig de OZB voor huiseigenaren volledig vrij. Het komt erop neer, dat de burgers met een eigenhuis opdraaien voor de te korten van de gemeenten. Zij zijn echt het kind van de rekening.
G.P. Beek


http://fabradio.angelfire.com/
http://fabradio.angelfire.com/popclassicsradio.html
http://fabradio.angelfire.com/index.html
http://fabradio.angelfire.com/m.popclassicsradio.html

zondag, maart 16, 2008

Belastingdienst

De belasting is voor velen de kwade genius. In meerdere gevallen is dit waar. Alleen het huidige etiket wat deze dienst krijgt, verdient men niet. De politiek is de hoofdschuldige van de huidige puinhoop bij de belastingen.

De belastingdienst is terecht in opspraak gekomen. Er gaat momenteel te veel fout. De reden hiervan is de werkdruk. Met minder personeel moet men meer taken uitoefenen. Behalve de werkzaamheden die de dienst in oorsprong deed, heeft men nu ook te maken met de zorg toeslag, huur toeslag, de kinderopvang toeslag en de kindertoeslag. Aanvankelijk was men ook van plan om de kilometer heffing bij de belastingen onder te brengen. De staatssecretaris heeft op tijd ingezien, dat hiervoor beslist geen ruimte was en heeft dit plan in de ijskast gezet.

De burger wordt de dupe van de miskleunen die bij de belastingdienst gemaakt worden. Alleen dit alles heeft te maken met de politiek. De kamer en de vorige regering wisten het zo goed. Alles op het gebied van toeslagen kon op het bordje van de belastingdienst geschoven worden. Het geheel is in een stroming versnelling geraakt door de invoering van de zorgwet. Het stokpaardje van de toenmalige minister van volksgezondheid. Nadat hij afgetreden was gaf hij te kennen bij invoering hiervan fouten te hebben gemaakt. Leuk om te weten, maar het leed was al geschied. Vijf jaar geleden functioneerde de belastingdienst optimaal, maar de politiek is erin geslaagd dit in de bekende puinhoop te veranderen.
G.P.Beek
http://fabradio.angelfire.com/
http://fabradio.angelfire.com/popclassicsradio.html
http://fabradio.angelfire.com/index.html
http://fabradio.angelfire.com/m.popclassicsradio.html

vrijdag, januari 25, 2008

Referendum

De Nederlander wenst meer inspraak. Men verwijt de politiek, dat er te veel achterkamertjes overleg plaatsvindt De burger kan daarop geen invloed uit oefenen. Sinds enkele jaren tracht men hierin verandering te brengen door referenda uit te schrijven. Voor het eerst gebeurde dit over de Europese grondwet. De burger stemde massaal tegen deze wet en politieke heren in Den Haag en Europa waren danig van slag. Met als conclusie dit niet meer.

Het nieuwe verdrag wordt dus niet ter toetsing aan het volk voorgelegd. Onze premier verdedigt deze beslissing. Volgens hem is het nieuwe verdrag geheel anders en heeft niet de kenmerken van een grondwet. Deze bewering wordt al ontkracht door een commissie in Engeland, die het tegendeel beweert. Ons kabinet kan tegenover Europa geen tweede” neen” permitteren. Dit verklaart het standpunt van het kabinet. Het referendum is een volksraadpleging. In Zwitserland worden regelmatig referenda gehouden.

Bij ons is men hiervoor huiverig en mag de burger bij wijze van proef alleen maar opdraven om de Burgemeesters van Utrecht en Eindhoven te kiezen. In beide gevallen is het op een echec uitgedraaid De vereiste 30% om het referendum geldig te doen zijn, werd bij lange niet gehaald. In beide gevallen waren het 2 kandidaten van de zelfde partij. Te kiezen had de burger niet en vandaar dat deze massaal thuis. Het is beter op die wijze geen referenda te houden. Zoals eerder gesteld een referendum is een volksraadpleging. De wijze waarop dit thans plaatsvindt, is het schokkerend tegenover de burger. Wanneer men het toepast moet het net als in Zwitserland altijd mogelijk zijn. Anders is het beslist niet zinvol en kost het alleen maar zeer veel geld.
G.P.Beek


http://fabradio.angelfire.com/
http://fabradio.angelfire.com/popclassicsradio.html
http://fabradio.angelfire.com/index.html
http://fabradio.angelfire.com/m.popclassicsradio.html

woensdag, januari 23, 2008

Is de wereld afhankelijk van de Amerikaanse economie

De Amerikaanse economie staat onder druk. Deze is afhankelijk van de bestedingen door de consumenten. De Amerikanen sparen nauwelijks en er wordt veel geleend. De leningen vinden te vaak plaats aan burgers die niet in staat zijn hun financiële verplichtingen na te komen. Een crisis op de huizenmarkt is hiervan het resultaat. Hypotheekleningen worden niet meer betaald, waardoor het aantal gedwongen verkopen steeg. De huizenmarkt waar de Amerikaanse economie op drijft stort in. De Amerikanen leefden op te grote voet.

Onder het bewind van president Bush is het begrotingstekort naar een gigantische hoogte gestegen en daarbij werd ook de staatsschuld steeds hoger. De president probeert door belastingmaatregelen het getij te keren, maar het is zeer vraag of hij daarin slaagt. De moeilijkheden in Amerika hebben ook effect op de wereldhandel. Deze stagneert en de financiële markten gaan zwaar onderuit. Men vreest zelfs een beurskrach.

Dit alles zal ook de economie in Europa en zeker in Nederland gaan beïnvloeden. De geruststellende woorden van onze minister van financiën te spijt. Hij gaat nog altijd uit van de stelling burger in Nederland slaap lekker, wij waken over u, maar het is de bekende kop in zand steken. De burger zal steeds meer de hand op knip houden en ook in ons land zal de economie inzakken met alle gevolgen van dien. Met trots werden de huidige WW cijfers gepresenteerd. Alleen dit zal op niet al te lange termijn anders zijn.

Amerika is ondanks een zwakke munt een economische macht van betekenis. Alleen wanneer de Amerikanen erin slagen de heersende crisis te beheersen, zal de wereldeconomie weer aantrekken. Feitelijk hangt alles af van wat in de VS gebeurt.
G.P.Beek
http://fabradio.angelfire.com/
http://fabradio.angelfire.com/popclassicsradio.html
http://fabradio.angelfire.com/index.html
http://fabradio.angelfire.com/m.popclassicsradio.html

Belastingaangifte

De oproep die hierbij gedaan wordt, is van extra belang voor chronische zieken, gehandicapten en ouderen. Zij kunnen nu nog profiteren van de geboden aftrek mogelijkheden. Dit verandert namelijk in 2009 grondig. Vandaar het advies doe aangifte.

De bekende blauwe formulieren zijn al verzonden. Vele Nederlanders gaan weer zwoegen op de invulling van het belastingbiljet. Het jaar 2007 biedt weinig verandering ten aanzien van de afgelopen jaren. De aftrekposten voor o.a. de buitengewone uitgaven zijn ongewijzigd gebleven. In de toekomst gaat dit veranderen. De verandering voor het jaar 2008 is nog niet ingrijpend. De aftrek voor de ziektekosten zal wel wijzigen, maar in ieder geval blijft dit mogelijk.

Het jaar 2009 wordt de omslag omdat dan geen buitengewone lasten afgetrokken kunnen worden. Deze beslissing is zeer nadelig voor chronische zieken, gehandicapten en niet te vergeten de senioren vanaf 65 jaar en ouder. Het is daarom voor deze groepen van belang, dat zij over het afgelopen jaar en dit jaar aangifte doen.

Zij kunnen dan voor 2007 en 2008 nog profiteren van de aftrekmogelijkheden. Wanneer men onder deze categorie personen valt en niet in staat is om de invulling van het biljet zelf te verzorgen, kunt dit laten doen door uw belangorganisaties. Voor o.a. de ouderen zijn heel veel vrijwilligers, die u willen helpen. Zij treden op ten behoeve van de gezamenlijke ouderenbonden.
G.P.Beek

zondag, januari 20, 2008

De premier en een economische recessie

De Nederlander wordt weer pessimistischer. De meerderheid van de bevolking gaat ervan uit, dat hij of zij erop achteruitgaat. De grote boosdoener is de regering. Alleen de Heer Balkenende is van mening, dat een economische recessie niet op komst is. Hij ziet bepaald geen donkere wolken aan de Nederlandse hemel. De Amerikaanse hypotheekcrisis en de daaruit ontstane gevolgen worden gebagatelliseerd. Vergeten wordt de grote tekorten op de betalingsbalans en de grote staatsschuld van de Verenigde Staten.

De inflatie stijgt en men gaat er nu al vanuit, dat het inflatiecijfer op korte termijn 4% gaat bedragen. De kosten van levensonderhoud zullen fors duurder worden. De somberheid over de inflatie zijn in gegeven door de prijs ruwe olie. Wanneer dit product door het grote wereldverbruik steeds duurder wordt, zal de benzineprijs en de verbruiksartikelen gas en licht de pan uitrijzen. Nog steeds is het aardgas gekoppeld aan de prijs van ruwe olie.

Terecht zegt de premier, dat pessimisme aangepraat kan worden, maar oog hebben voor de realiteit is een ander verhaal. China en India zijn wat hun export betreft ook afhankelijk van Amerika. Een andere economische grootmacht, namelijk Japan, ondervindt nu al de gevolgen van de Amerikaanse hypotheekcrisis. De export van auto’s o.a. stagneert . De Amerikaanse burger koopt niet omdat men minder kan lenen. Er wordt dus minder besteed.
Europa en dus Nederland zullen hiervan last krijgen. Dit mede door de huidige koers van de Euro die de export duur maakt.
G.P. Beek

Iedereen gaat er dit jaar op achteruit

Het optimisme van de Heren Balkende en Bos grenst aan het ongelofelijke. Gaat u maar rustig slapen alles komt goed. Neen,dus iedereen gaat er dit jaar op achteruit.
Het levensmiddelenpakket wordt steeds duurder. Autorijden wordt een luxe. De burger houdt steeds meer de hand op knip. Het einde van de economische groei is in zicht.

Iedereen gaat er dit jaar op achteruit. De brutolonen en uitkeringen gaan weliswaar omhoog, maar netto blijft men ongeveer gelijk. Alleen de prijzen zijn al veel hoger dan in 2007. Men kan dus veel minder besteden. Vooral de prijzen van voeding en olie zijn fors gestegen. De automobilisten merken dit aan de benzinepomp en leaserijders hebben te maken met een forse fiscale bijtelling.

De hoge olieprijs zal ook zijn uitwerking niet missen op producten als gas en elektriciteit. Vooral dit laatste zal voor velen zwaar vallen, omdat het hier een van de eerste levensproducten betreft. De regering wenst totaal niets extra's te doen om de koopkracht te repareren. De mogelijkheden hiertoe zijn wel aanwezig, maar men heeft liever oog voor een positief begrotingsoverschot.
Economisch gaat het nog steeds goed en het is dus vreemd, dat het kabinet dit standpunt inneemt. In betere tijden moet het echt mogelijk zijn om de koopkracht extra te ondersteunen. Wanneer de koopkracht van de burger wegvalt of deze duidelijk de hand op de knip hout, zal het zeker gevolgen hebben. Het consumentenvertrouwen is de laatste tijd dramatisch gezakt, wat erop wijst dat de burger ook minder snel tot forse bestedingen overgaat.

De afgelopen december maand was voor de handel grandioos, maar nu ziet de burger een lege portemonnee en de broekriem wordt langzamerhand weer strakker aangetrokken. De Heren Balkende en Bos doen ons geloven, dat alles goed gaat. Het tegendeel is waar. Wanneer het kabinet iets van zijn waarde wenst terug te verdienen dan zal men met spoed tot koopkrachtreparatie moeten overgaan.
G.P.Beek